Privacy Policy

placeholder-image-strip-mobile
standard-hero-bg-img

Privacy Statement

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop de informatie op de website gebruikt wordt, neemt u dan contact op met info@bordbia.ie. Deze verklaring behelst het privacybeleid van Bord Bia in relatie tot deze website. Wij achten ons niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites. Externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Een nadere toelichting van enkele technische termen die u op deze pagina tegenkomt, vindt u onderaan deze pagina.

Algemene verklaring

Bord Bia respecteert uw recht op privacy, en zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming op deze website geen uitgebreide persoonsgegevens van u inwinnen. Al uw persoonsgegevens die u vrijwillig aan Bord Bia bekend maakt, worden volgens de striktste normen van veiligheid en geheimhouding behandeld, waarbij Bord Bia zich nadrukkelijk houdt aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming 2018. Het is ons beleid ieder gebruik van de website te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om onze service te verbeteren en verschaft ons statistische gegevens omtrent het gebruik van de website.

Het inwinnen en gebruik van persoonlijke gegevens.

Bord Bia wint op deze website geen persoonlijke gegevens van u in, afgezien van informatie die u zelf bekend maakt (bijvoorbeeld door ons te e-mailen of het online feedbackformulier in te vullen). De informatie die u op deze manier ter beschikking stelt, wordt niet openbaar gemaakt aan derden, en wordt door Bord Bia slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de informatie ter beschikking heeft gesteld.

Het verzamelen en gebruik van gegevens aangaande websitebezoek

Technische gegevens met betrekking tot een bezoek aan deze website worden gelogd door onze internet service provider. De gelogde informatie wordt beperkt tot de volgende onderwerpen:

 • De datum en tijd van ieder bezoek aan een individuele pagina
 • De zoektermen (wanneer van toepassing) die naar onze website hebben geleid
 • Iedere pagina van de website die is bezocht
 • De webbrowser die de bezoeker gebruikt

Bord Bia doet geen pogingen de identiteit van individuele bezoekers vast te stellen, of om de bovengenoemde technische gegevens aan een individu te koppelen. Het is ons beleid deze technische gegevens over individuele websitebezoekers nooit openbaar te maken aan derden (afgezien van onze internet service provider, die deze gegevens namens ons registreert en gebonden is aan een geheimhoudingsverplichting), tenzij wetgeving Bord Bia tot openbaarmaking verplicht. De technische gegevens worden alleen gebruikt door Bord Bia, en alleen voor statistische of andere administratieve doeleinden. U dient op te merken dat deze technische gegevens, die wij niet aan een individu kunnen koppelen waarvan de identiteit is vastgesteld, geen ‘persoonlijke informatie’ vormen in de zin van de Data Protection Acts, 1988 & 2003.
Onze website maakt gebruik van cookies, die echter niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens in te winnen. Als de bezoeker er voor kiest de cookies in de webbrowser uit te schakelen, zal dit nauwelijks tot verminderde functionaliteit leiden.

Rechten betrokkenen

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je het recht op informatie, dat wil zeggen het recht om van ons te vernemen of wij gegevens van je verzamelen en zo ja, dan:

 1. welke gegevens (naw-, betalings-, aankoopgegevens en dergelijke) wij van je verzamelen,
 2. op welke grond (overeenkomst of toestemming),
 3. voor welke doeleinden en
 4. voor hoe lang (niet langer dan nodig) wij deze beogen te bewaren
 5. aan wie (verwerkers of derden) deze zullen worden of zijn verstrekt
 6. welke rechten je naar ons toe hebt:
 • recht op inzage in de verzamelde gegevens
 • recht op rectificatie van niet of niet meer correcte gegevens
 • recht om (onjuiste) gegevens te (laten) wissen
 • recht om bezwaar tegen verwerking (bijv. te behoeve van direct marketing) te maken of eerder gegeven toestemming in te trekken
 • recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van verwerking en/of gebruik te verlangen
 • recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • recht op informatie over de bron, indien de gegevens afkomstig zijn van derden
 • recht op informatie over het beoogd gebruik plus onderliggende logica en de verwachte gevolgen voor u, indien gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profiling) op basis van de gegevens
 • recht op informatie over passende waarborgen, in geval van verwerking buiten de EU,
 • recht op een kopie van de persoonsgegevens, die worden verwerkt, in een gangbare elektronische vorm (dataportabiliteit).

Voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen via

Bord Bia – Irish Food Board (Amsterdam)
Telefoon: +31 (0)20 754 69 69
Strawinskylaan 1351
1077 XX Amsterdam Nederland

Verklarende woordenlijst van technische termen:

 • Webbrowser
  De software die wordt gebruikt om webpagina’s te openen. Voorbeelden van webbrowsers zijn: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox en Opera.
 • URL:
  het acroniem voor Uniform Resource Locator. Door middel van een URL wordt de exacte locatie van een webpagina of andere informatie op het internet aangegeven.
 • Netwerkadres:
  een nummer (bijvoorbeeld 192.168.72.34) waarmee een computer die verbonden is met het internet geïdentificeerd kan worden. Iedere computer die verbonden is met het internet heeft een netwerkadres, al hoeft dat adres bij elke keer dat een verbinding tot stand komt niet hetzelfde te zijn.
 • Cookies:
  kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Cookies functioneren als ‘geheugensteuntje’ voor de website en kennen zeer diverse doeleinden. Wij gebruiken cookies om voor korte tijd uw voorkeuren te onthouden zodat de informatie die u te zien krijgt wanneer u de website later weer bezoekt aan uw voorkeuren aangepast kan worden. Een cookie is alleen actief op het moment dat u één van onze webpagina’s bezoekt.