Ierse koeien staan het hele jaar buiten en eten vers gras voor heerlijk mals vlees

Veelgestelde vragen
over dierenwelzijn

Is Iers rundvlees een verantwoorde aankoop?

Ja dat is het. Ierse rundvleesproductie is voornamelijk een op zoogkoeien gebaseerd systeem. Het bestaat uit dieren die speciaal zijn gefokt voor de productie van rundvlees en die gedurende langere tijd door hun moeder zijn gevoed.

Ierse runderen grazen gemiddeld zeven maanden per jaar in de wei en hebben het hele jaar door een dieet dat voornamelijk uit gras bestaat. Dit op gras gebaseerde dieet resulteert in vlees met een karakteristieke smaak en een gezond vetzuurprofiel.

Op basis van deze factoren zet de Irish Food Board (Bord Bia) Iers rundvlees terecht neer als een superieur product dat een premium prijs verdient.

https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2016/Beef-Manual-Section1.pdf

Zijn wreedheden met dierenwelzijn toegestaan bij Iers rundvlees?

Nee. Verwaarlozing van en wreedheid tegen dieren zijn onaanvaardbaar. Dit is niet toegestaan ​​op  SBLAS gecertificeerde bedrijven waar de kwaliteit is geborgd. Om de hoge normen op Ierse rundveehouderijen te handhaven, hanteert Bord Bia een kwaliteitssysteem dat bekend staat als de Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS).  SBLAS is geaccrediteerd volgens de internationaal erkende norm: ISO 17065. Negentig procent van de Ierse rundvleesexport komt van veehouderijen die lid zijn van SBLAS.

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn pijlers van SBLAS, samen met milieubescherming, voedselveiligheid en traceerbaarheid. Binnen ons schema is er een volledige sectie gewijd aan dierenwelzijn. Andere vereisten met betrekking tot dierenwelzijn zijn opgenomen in 15 andere onderdelen van ons systeem.

Omdat diergezondheid en dierenwelzijn pijlers zijn van SBLAS, blijft Bord Bia werken aan het verder verbeteren van dierenwelzijn op Ierse veehouderijen.

Is Bord Bia misleidend in zijn omschrijvingen van Iers rundvlees?

Nee, wij denken van niet. Tachtig procent van de Ierse landbouwgrond bestaat uit gras. Gemiddelde boerderijen hebben 32 hectare grond. Dit zijn geweldige hulpmiddelen voor onze rundveehouders, omdat ze hun dieren hierdoor gemiddeld minstens zeven maanden per jaar buiten kunnen laten grazen. Deze methode van rundvleesproductie is ook de meest kosteneffectieve en winstgevende voor boeren, en is daarom de norm.

Tijdens de wintermaanden, van november tot maart, worden dieren binnen gehuisvest. Dit wordt gedaan voor hun eigen welzijn, en om schade aan grasland te voorkomen tijdens periodes met grote regenval.

In Nederland wordt Iers rundvlees verkocht waarvan de kwaliteit is geborgd. Van dit vlees is meer dan 95% afkomstig van boerderijen waar dieren het grootste deel van hun leven op groene weiden hebben doorgebracht en ‘s winters binnen zijn gehuisvest. Om deze reden promoot de Irish Food Board (Bord Bia) Iers rundvlees als een premium product, geproduceerd volgens een hoge standaard met betrekking tot dierenwelzijn, het milieu, traceerbaarheid en voedselveiligheid.

Waarom heeft Iers rundvlees geen Beter Leven-ster?

Negentig procent van de Ierse rundvleesexport is gecertificeerd volgens de Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS).

Bord Bia heeft vele malen een ontmoeting gehad met de Dierenbescherming (eigenaar Beter Leven-keurmerk) en maakte bezoeken aan Ierse SBLAS-veehouderijen mogelijk. Uiteindelijk bleken reikwijdte en werking van beide systemen niet met elkaar te verenigen. En de Dierenbescherming wilde de accreditatie van SBLAS voor het Beter Leven-keurmerk niet nastreven. Wel bereikten indertijd enkele individuele Ierse leveranciers de Beter Leven-status, maar dit is nu niet meer het geval. In 2017 was slechts 0,04% van alle Beter Leven-dieren rundvee – in totaal 13.000 dieren. Ter vergelijking: SBLAS wordt algemeen erkend op basis van een internationaal erkende norm: ISO 17065, is getoetst op vergelijkbare internationale kwaliteitsnormen, en stelt eisen aan het welzijn van dieren op 49.500 Ierse rundveehouderijen.

Waarom krijgen de Ieren geen Beter Leven-accreditatie?

Het Beter Leven-keurmerk is oorspronkelijk opgezet om de welzijnsnormen voor vleeskuikens te verbeteren, waarna het keurmerk werd uitgebreid voor legkippen, varkens, kalfsvlees en rundvlees. Het blijft echter zo dat meer dan 85% van alle dieren die zijn gecertificeerd met het Beter Leven-keurmerk uit vleeskuikens voor kippenvlees bestaat.

In Ierland zijn 49.500 veehouderijen lid van SBLAS, die runderen houden in omstandigheden die in de praktijk in veel opzichten gunstiger zijn vergeleken met de Beter Leven-normen.

Bijvoorbeeld, kalveren die in de lente geboren worden, worden continu in de buitenlucht gezoogd tot het einde van het weideseizoen in het najaar, een periode van ten minste vijf maanden. Hoewel dit geen vereiste is, krijgt deze praktijk de voorkeur omdat ze zowel kosteneffectief is, als beter voor de diergezondheid. Beter Leven staat bij een (2 sterren-)boerderij toe kalveren over lange afstanden te laten vervoeren.

Een ander voorbeeld is weidegang. Dit is geen vereiste voor SBLAS, maar het is ook economisch aantrekkelijk en wordt op de meeste bedrijven al gemiddeld zeven maanden per jaar toegepast.

Is onthoornen of disbudding toegestaan binnen uw dierenwelzijnsnormen?

Routinematig onthoornen is verboden binnen de SBLAS-standaard. De verkoop of export van gehoornde dieren is echter verboden onder de Ierse wet (Diseases of Animals Act, 1966) om letsel bij dieren te verminderen, de veiligheid bij mensen te verbeteren en om transport en behandeling te vergemakkelijken.

De meest gangbare praktijk is het voorkomen van hoorngroei bij kalveren onder de vier weken door thermisch dichtschroeien. Binnen de vereisten van SBLAS, moet dit worden gedaan met behulp van een verhit ijzer, dat de hoornaanzet dichtschroeit voordat deze zich aan de schedel heeft gehecht. Als het kalf ouder is dan 14 dagen, moet plaatselijke verdoving worden toegediend. Het is illegaal om een ​​kalf van meer dan 14 dagen oud te ‘disbudden’ zonder plaatselijk verdovingsmiddel te gebruiken.

Bij kalveren ouder dan vier weken oud moet onthoorning worden uitgevoerd door een dierenarts, met behulp van geschikte pijnstillers.

Wat is de reactie van Bord Bia op het rapport van Wakker Dier d.d. 15 oktober 2018?

Verklaring Bord Bia over rapport Wakker Dier
Dierenwelzijn is een van de vier hoekstenen van het Ierse kwaliteitssysteem SBLAS voor rund- en lamsvlees, naast voedselveiligheid, milieubescherming en traceerbaarheid. “De suggestie van Wakker Dier dat dierenwelzijn niet belangrijk is voor leden van SBLAS en Bord Bia is fundamenteel en volledig onjuist. Veehouders die niet voldoen aan strikte criteria, worden niet gecertificeerd”, verklaart Tara McCarthy, CEO van Bord Bia.

SBLAS is een streng en onafhankelijk gecontroleerd certificatiesysteem. Het omvat specifiek normen voor diergezondheid en dierenwelzijn, met wetenschappelijke onderbouwing. SBLAS is sinds 2005 onafhankelijk erkend volgens ISO 17065, is goedgekeurd door de Ierse overheid en is een programma onder Bord Bia, Ireland’s Food Board. Voor afnemers van Iers rundvlees over de hele wereld is SBLAS een belangrijke garantie.

Ruim 49.500 Ierse rundveehouders zijn gecertificeerd lid. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale rundveehouderij in Ierland. In totaal zijn er meer dan 80.000 Ierse rundveebedrijven in Ierland. Op SBLAS-gecertificeerde boerderijen worden om de anderhalf jaar onafhankelijke audits uitgevoerd. Daarbij worden meer dan 150 verschillende criteria gecontroleerd. In 2017 werden 30.407 audits uitgevoerd bij bestaande SBLAS-leden en 3.748 audits bij nieuwe aanvragen voor deelname. Dat resulteerde bij 484 lidboerderijen in een beoordeling dat ze niet voldeden aan SBLAS-criteria. Conform het sanctiebeleid, raakten deze boerderijen hun certificaat kwijt. Bij 29 andere boerderijen werd een schorsing opgelegd vanwege tekortkomingen. Van de nieuwe aanvragen, bleken 81 boerderijen niet aan de SBLAS-criteria te voldoen. Bij hen werd de aanvraag afgewezen.

Wakker Dier, een Nederlandse NGO voor dierenwelzijn, heeft een rapport uitgebracht met aantijgingen over dierenwelzijn bij Iers rundvee. Bord Bia kreeg van Wakker Dier geen informatie over de 13 bezochte boerderijen tijdens het ’undercover onderzoek’. Bij afwezigheid van de namen, adressen of stamnummers van de boeren, kan Bord Bia niet bevestigen of een van de boerderijen die door een externe partij voor Wakker Dier zijn bezocht, gecertificeerde leden van SBLAS zijn.

“De beweringen van Wakker Dier geven geen eerlijke of feitelijke weergave van de hoge normen van Ierse rundvleesproductie en de naleving ervan bij veehouders”, aldus Tara McCarthy. “Om de reputatie van het rundvleesproductiesysteem van onze hele natie op basis van een analyse van slechts 13 boerderijen te beoordelen en te schaden, is onrechtvaardig en moedwillig vals.”

Is de Wakker Dier-kwestie een voorbeeld van waarom we helemaal geen vlees zouden moeten eten?

De beslissing om vlees te eten is een persoonlijke kwestie. Als een persoon echter beslist om vlees te eten, kan men verwachten dat diegene gerust is over voedselveiligheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn en milieuduurzaamheid.

De Irish Food Board (Bord Bia) heeft een Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS), dat ontworpen is om aan deze specifieke behoeften van klanten te voldoen. SBLAS dekt de volledige rundvleesaanvoer van boerderij tot het eind van het productieproces.

Leden worden elke 18 maanden door een onafhankelijke auditor bezocht, aan wie zij moeten aantonen dat zij voldoen aan elk van de vereisten van het SBLAS-systeem, inclusief diergezondheid, welzijn, voorzieningen, voeding, traceerbaarheid, bedrijfsgegevens en verantwoord gebruik van geneesmiddelen.

Verschaffen afbeeldingen en beelden van Wakker Dier een representatief overzicht van de Ierse rundveehouderij?

Nee, dat doen ze niet.

De beelden die Wakker Dier verspreidt, zijn afkomstig van 13 verschillende Ierse boerderijen die in de winter van 2017 zijn bezocht. De Irish Food Board (Bord Bia) beweert met klem dat deze beelden niet representatief zijn voor typische omstandigheden op Ierse veehouderijen. Aangezien Ierland meer dan 80.000 rundveehouderijen telt, is een steekproef bij 13 bedrijven eenvoudigweg niet representatief voor de omstandigheden op alle Ierse rundveehouderijen.

Kunnen we niet beter alleen rundvlees met Beter Leven-ster(ren) verkopen en eten?

Er is niet voldoende van dit rundvlees beschikbaar, en Iers rundvlees van gecontroleerde kwaliteit is een goed alternatief. In 2017 werden in totaal slechts 13.000 vleeskoeien grootgebracht onder Beter Leven-normen. In dezelfde periode bereikte de totale Nederlandse rundvleesproductie 439.000 ton, vooral bestaand uit koeien afkomstig uit de melkveestapel en vleeskalveren.

De Ierse rundvleesproductie is overwegend een zoogsysteem dat bestaat uit dieren die speciaal zijn gefokt voor de productie van rundvlees en die gedurende langere tijd door hun moeder gezoogd worden.

De twee landbouwsystemen zijn daarom qua reikwijdte en omvang niet vergelijkbaar. In de praktijk wordt het merendeel van de Ierse runderen echter grootgebracht onder goede welzijnsomstandigheden, waarin zij genieten van lange weideperioden, en waarin kalveren bij hun moeder worden gehouden totdat zij zijn gespeend.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/main-tables

Is de winter van 2017 een representatieve periode?

Nee, dat is zij niet. In de winter van 2017 droegen extreme regenval, wijdverspreide overstromingen en een gebrek aan grasgroei bij aan uiterst moeilijke en atypische omstandigheden voor alle Ierse boeren. Boeren werden gedwongen hun dieren langer te huisvesten, wat in combinatie met ernstige weersomstandigheden bijdroeg aan extra werklasten, hogere kosten en stressvolle werkomgevingen op veel boerderijen.

Daarom geven de beelden niet alleen een zeer klein aandeel van Ierse boerderijen weer, de Ierse boeren werden ook gefilmd en gefotografeerd tijdens een uitzonderlijk moeilijke winter.

Waarom wordt castratie geaccepteerd in uw dierenwelzijnsnormen?

Het Ierse rundvleesproductiesysteem bestaat uit vaarzen (vrouwtjes), stieren (mannetjes) en ossen (gecastreerde mannetjes), meestal geslacht in de leeftijd van 16 tot 30 maanden. Ossen worden meestal op oudere leeftijd geslacht dan stieren of vaarzen, omdat ze langzamer tot rijpingsleeftijd komen.

Ossen zijn gemakkelijker te houden dan jonge stieren. Stieren tonen vaak agressief gedrag wanneer ze seksueel volwassen zijn geworden. Om mannelijke runderen op een veilige manier langer te houden met de kudde in de weide, is het noodzakelijk om de stieren te castreren.

Meestal wordt castratie uitgevoerd met behulp van een klem, bekend als de Burdizzo-methode. Deze methode werkt door de zaadstreng te pletten zonder de huid van het scrotum te beschadigen. Binnen de vereisten van SBLAS moet dit vóór de leeftijd van zes maanden worden gedaan. Als het dier ouder is dan zes maanden, moet het klemmen worden uitgevoerd door een dierenarts.

Minder vaak worden rubberen ringen gebruikt om de bloedtoevoer naar de teelballen en het scrotum af te sluiten. Volgens SBLAS-vereisten mag dit alleen in de eerste levensweek worden uitgevoerd.

Chirurgische castratie kan alleen worden uitgevoerd door een dierenarts, onder plaatselijke verdoving, en indien nodig met behulp van sedatie.

https://www.teagasc.ie/media/website/animals/beef/Dehorning.pdf

Is het verwijderen van staarten toegestaan volgens uw dierenwelzijnsnormen?

Nee dat is het niet. Het verwijderen van staarten door middel van couperen is verboden. Als de staarten van koeien of kalveren zijn gecoupeerd, wordt de kudde uitgesloten van SBLAS en wordt een nieuwe aanvraag pas geaccepteerd als 12 maanden zijn verstreken.

Welke huisvestingsnormen kent SBLAS?

Er is één hele sectie gewijd aan huisvesting in het SBLAS-systeem. De overgrote meerderheid van de 80.000 rundveehouderijen in Ierland zijn familiebedrijven. Ongeacht de leeftijd van bedrijfsgebouwen moeten leden van SBLAS zich houden aan de vereisten met betrekking tot het huisvesten van dieren. De behuizing moet goed worden gebouwd, beheerd en onderhouden, en dieren moeten een schone, comfortabele en goed geventileerde omgeving met natuurlijk licht worden geboden.

Promoot Bord Bia Iers rundvlees van veehouderijen die niet gecontroleerd zijn?

Nee dat doen we niet. Bord Bia heeft geen zeggenschap over boerderijen die geen lid zijn van SBLAS. Deze bedrijven zijn echter onderworpen aan wettelijke vereisten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn op zowel EU- als nationaal niveau. Bord Bia veroordeelt de mishandeling en onjuiste verzorging van boerderijdieren en zal blijven werken aan het verbeteren van dierenwelzijn op Ierse boerderijen via onze kwaliteitsborgingsystemen als SBLAS.

Hoe reageert Bord Bia op eerdere kritiek t.a.v. dierenwelzijn bij de Ierse rundveehouderij?

Bord Bia vindt geen tegenstrijdigheid tussen onze boodschap aan klanten over de kwaliteit van Iers rundvlees en het onderzoek dat WUR in 2015 heeft uitgevoerd. Bord Bia stelt dat het de Ierse productie van rundvlees altijd nauwkeurig en eerlijk heeft weergegeven. Bord Bia zou nooit opzettelijk klanten, belanghebbenden, consumenten of concurrenten van de Ierse voedingsmiddelenindustrie misleiden.

Als maat voor Bord Bia’s integriteit werd Bord Bia in 2018 door RepTrak® betiteld als de organisatie met de beste reputatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Ierland.

Hoe reageert Bord Bia op eerder gemaakte vergelijking tussen de Ierse en Nederlandse rundveehouderij?

We zijn het niet eens met de conclusies, en deze worden betwist in wetenschappelijk onderzoek.

Uit het WUR-onderzoek van 2015 bleek dat er qua dierenwelzijn op het gebied van vleeskoeien weinig verschil was tussen Nederland en Ierland. Uit het onderzoek bleek dat huisvesting tijdens de wintermaanden ‘beter’ was in Nederland, omdat Ierse runderen in relatief oude stallen op betonnen roostervloeren gehuisvest zijn. Ter vergelijking: de studie wees uit dat vleeskoeien in Nederland vaak op stro worden gehouden.

Gemiddeld staan Ierse runderen minder dan vijf maanden per jaar op stal. Betonnen roostervloeren zijn het overheersende systeem bij huisvesting in Ierland, maar strobedden en roostervloeren met rubberen matten worden ook veel gebruikt.

Teagasc, het bureau voor landbouwonderzoek en -ontwikkeling, voerde tussen 2013 en 2017 in Ierland een vier jaar durend onderzoek uit naar de gevolgen voor dierenwelzijn van huisvesting met betonnen roostervloeren. Het onderzoek wees uit dat huisvesting van runderen op rubberen matten of stro, in plaats van op betonnen roostervloeren, geen effect had op de prestaties van dieren of dierenwelzijn. Sterker nog, ze ontdekten dat runderen op rubberen matten meer hoeflaesies ontwikkelden dan die op latten, en er was geen verschil in hygiëne van vee op rubberen matten of latten.

https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-017-0302-3

Wat is de reactie van Bord Bia op de Liegebeest-nominatie 26 augustus 2019?

Bord Bia, de Irish Food Board, is ontstemd over de nominatie voor de Liegebeest-verkiezing van Wakker Dier.
In een eerdere verklaring (na het uitkomen van het Wakker Dier-rapport in oktober 2018) gaf Bord Bia al aan dat dierenwelzijn een van de vier hoekstenen is van het Ierse kwaliteitssysteem SBLAS voor rund- en lamsvlees, naast voedselveiligheid, milieubescherming en traceerbaarheid. 49.500 rundveehouders zijn op dit moment SBLAS-gecertificeerd.

Op SBLAS-gecertificeerde boerderijen worden om de anderhalf jaar onafhankelijke audits uitgevoerd. Veehouders die niet voldoen aan strikte criteria, worden niet gecertificeerd of verliezen hun certificering. In Nederland wordt Iers rundvlees verkocht waarvan de kwaliteit dankzij dit robuuste systeem is geborgd. Het vlees is afkomstig van boerderijen waar dieren het grootste deel van hun leven op groene weiden hebben doorgebracht en ‘s winters binnen zijn gehuisvest.

SBLAS (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme) is een streng en onafhankelijk gecontroleerd certificeringssysteem. Het omvat specifieke normen voor diergezondheid en dierenwelzijn, met wetenschappelijke onderbouwing. SBLAS is sinds 2005 onafhankelijk erkend volgens ISO 17065, is goedgekeurd door de Ierse overheid en is een programma onder Bord Bia, de Irish Food Board. Voor afnemers van Iers rundvlees over de hele wereld is SBLAS een belangrijke garantie.

In een statement van oktober 2018 zegt Bord Bia: “Wakker Dier heeft een rapport uitgebracht met aantijgingen over dierenwelzijn bij Iers rundvee. De beweringen van Wakker Dier geven geen eerlijke of feitelijke weergave van de hoge normen van Ierse rundvleesproductie en de naleving ervan bij veehouders.”

De SBLAS-vereisten voor castratie en onthoornen zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving en in de Ierse wetgeving opgenomen, zie: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/15/enacted/en/html

In bovenstaande FAQ’s vindt u de volledige verklaring van Bord Bia, evenals beantwoorde vragen rond onthoornen, castratie en huisvesting.

Wat is de reactie van Bord Bia op de uitspraak van de Reclame Code Commissie d.d. 9 juni 2020?

Bord Bia wil graag bevestigen dat Bord Bia’s weergave van weidegang volgens de RCC gerechtvaardigd is en dat foto’s en tekst in de brochure een beeld schetsen dat gangbaar is in heel Ierland.

Bord Bia is echter verrast en teleurgesteld over de beslissing van het RCC met betrekking tot de in de Ierse stoofbrochure van oktober 2019 genoemde ruimte, huisvesting en duurzaamheid. Het is altijd het doel van Bord Bia om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn in haar communicatie richting de consument over Iers voedsel met een gegarandeerde kwaliteit. Bord Bia overweegt op deze punten in beroep te gaan tegen deze beslissing.

In de brochure werd gewezen op de Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS). De SBLAS, een programma onder Bord Bia, de Irish Food Board, is een grondig en onafhankelijk gecontroleerd kwaliteitsborgingsysteem, dat sinds 2005 is geaccrediteerd onder de International Organization for Standardization (ISO) 17065. Dierenwelzijn is een van de vier hoekstenen van het SBLAS-systeem, naast voedselveiligheid, milieubescherming en traceerbaarheid.

Naast Nederland wordt het SBLAS-keurmerk algemeen erkend door veel retail- en foodserviceklanten in heel Europa, en is het ook een belangrijke garantie voor kopers van Iers rundvlees wereldwijd. Boeren die niet aan de strikte criteria van het systeem voldoen, worden niet gecertificeerd. Meer dan 53.000 Ierse rundveehouders zijn gecertificeerde leden. Naleving van het systeem stelt leden in staat om aan zowel de regelgeving als de markt te voldoen en helpt producenten de duurzaamheid van de onderneming te verbeteren en bij te dragen aan een eerlijke en veilige omgeving voor werknemers en de dieren waarvoor ze zorgen. Op SBLAS-gecertificeerde boerderijen worden elke 18 maanden onafhankelijke audits uitgevoerd, waarbij meer dan 150 verschillende criteria worden gecontroleerd.

Genoeg ruimte
Als onderdeel van het SBLAS-keurmerk worden Ierse veehouderijen regelmatig onderworpen aan audits, die gericht zijn op het welzijn van dieren en de geschiktheid van hun accommodatie. In de SBLAS-standaard is een hele sectie gewijd aan huisvesting. Alle leden van ons systeem moeten voldoen aan de ruimtetoewijzing voor dieren zoals uiteengezet in de SBLAS-normen.

Het is vermeldenswaardig dat er in Nederland of Ierland geen wettelijke eisen zijn aan de minimale leefruimte van een koe, alleen aanbevelingen. Bord Bia benadrukt dat de minimale ruimtetoewijzing die wordt aanbevolen onder het SBLAS-keurmerk in overeenstemming is met de Europese richtlijnen en is geaccrediteerd onder de ISO 17065. In deze context verwees de brochure naar ‘voldoende ruimte’.

Leden van SBLAS moeten voldoen aan de vereisten met betrekking tot de huisvesting van dieren: huisvesting moet goed gebouwd, beheerd en onderhouden worden en dieren moeten toegang hebben tot een schone, comfortabele en goed geventileerde omgeving met natuurlijk licht. Mocht een inspecteur ooit een overvolle ruimte waarnemen, dan wordt dit gemeld aan de boer ter verbetering binnen 30 dagen.

Fotomateriaal
Onder SBLAS worden verschillende methodes van huisvesting1 gebruikt voor verschillende soorten vee. Een groot deel van het Ierse vee wordt gehuisvest ‘in ligboxen waar ze op verhoogde bedden liggen, meestal op rubberen matten of met zand of een mengsel van zaagsel en kalk’.

Desalniettemin neemt Bord Bia nota van de bevinding van de Commissie en zal het er in de toekomst naar streven om in marketingmateriaal foto’s te gebruiken die een verscheidenheid aan dierenverblijven tonen, om ervoor te zorgen dat de consumenten een beter beeld krijgen van de verschillende soorten die in gebruik zijn.

Duurzaam
Bord Bia wil onderstrepen dat de RCC Bord Bia’s representatie van weidegang heeft gesteund en dat de foto´s en tekst in de brochure een situatie vertegenwoordigen die gangbaar is in heel Ierland.

Op het gebied van duurzame landbouw voldoen Ierse veehouders aan strikte normen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieubescherming en traceerbaarheid. Het SBLAS-keurmerk evalueert diverse duurzaamheidsmaatregelen, waaronder criteria zoals broeikasgasemissies; biodiversiteit; watermetingen; energie-efficiëntie; bodembeheer en sociaal-economische factoren.

Bovendien wil Bord Bia benadrukken dat het gebruik van het woord ‘duurzaam’ in de context van deze brochure bedoeld was om gelezen te worden in samenhang met de verschillende beelden van weidegang, en de tekst op pagina 6.

Bord Bia wil benadrukken dat het woord duurzaam in deze brochure werd gebruikt in het kader van de Ierse rundvleesproductie. Ierland heeft een grasgevoerd productiesysteem, wat betekent dat Iers vee gemiddeld 233 dagen per jaar een dieet hebben dat voor 95% uit gras bestaat, of op gras gebaseerd voer consumeren. Dit geeft ons een voorsprong op het gebied van duurzame rundvleesproductie.

In de vleessector zijn toonaangevende multinationale klanten op zoek naar leveranciers die geloofwaardigheid hebben op het gebied van duurzame productie. Meer dan 95% van het Ierse rundvlees dat in Nederland wordt verkocht, is afkomstig van boerderijen met kwaliteitsgarantie (Quality Assured), waar dieren het grootste deel van hun leven op groene weiden hebben doorgebracht. Als zodanig promoot Bord Bia deze productiemethoden, die gericht zijn op hoge normen en continue verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, milieu, traceerbaarheid en voedselveiligheid.

Bord Bia zal ernaar streven deze duurzaamheidspraktijken in de toekomst duidelijker uit te leggen aan de consument.

Achtergrond
In 2018 bracht Wakker Dier een rapport uit met aantijgingen betreffende dierenwelzijn bij Iers vee, nadat het in de winter van 2018 een ‘undercoveronderzoek’ had uitgevoerd bij 14 niet-geïdentificeerde Ierse boerderijen. Bord Bia ontving geen informatie van Wakker Dier met betrekking tot de tijdens de undercoveroperatie bezochte boerderijen, en bij gebrek aan de namen van de boeren, adressen of de registratienummers van de kudde, kon Bord Bia in geen enkel geval bevestigen of de boerderijen die door de derde partij van Wakker Dier zijn bezocht, Quality Assured boerderijen/gecertificeerde leden van de SBLAS waren.

De beweringen van Wakker Dier uit 2018 geven geen eerlijke of feitelijke weergave van de hoge normen van de Ierse rundvleesproductie. Om een oordeel te vestigen over en te trachten schade te berokkenen aan de reputatie van het rundvleesproductiesysteem van ons hele land, gebaseerd op een analyse van slechts 14 boerderijen, is onrechtvaardig en moedwillig kwaadaardig. Evenzeer is het fundamenteel en volkomen onjuist om te stellen dat dierenwelzijn niet belangrijk is voor Bord Bia’s SBLAS-leden.

1 Onderzoek, uitgevoerd in Ierland tussen 2013 en 2017 door landbouwonderzoeks- en ontwikkelingsagentschap Teagasc, naar de gevolgen voor het dierenwelzijn van betonnen roostervloeren, wees uit dat het huisvesten van vee op rubberen matten of stro in plaats van betonnen roostervloeren geen effect had op de prestaties van dieren of het dierenwelzijn. Feitelijk ontdekten ze dat vleesvee op rubberen matten meer hoeflaesies ontwikkelde dan op roostervloeren, en dat er geen verschil was in de reinheid van vee op rubberen matten of roostervloeren.

Download hier de insert zoals verschenen in de Allerhande

Staat uw vraag er niet tussen?
U kunt uw vraag ook stellen via Facebook of via onze contactpagina.

Waarom Iers rundvlees?
  • Ierse runderen leven het grootste deel van het jaar buiten. Al dat verse gras, een ideaal klimaat en volop lichaamsbeweging zorgt voor heerlijk mals vlees.

  • De combinatie van veel beweging en een dieet van gras zorgt ervoor dat het vlees een mooie vetmarmering heeft. Hierdoor krijgt het Ierse rundvlees een volle intense smaak.

  • In Ierland zijn de meeste boerderijen kleinschalige familiebedrijven. Ze worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Aandacht en passie voor vak en dier staan centraal.

From Ireland with love!

De lekkerste recepten met Iers rundvlees, de leukste winacties én volop inspiratie van chef-koks.
Dat wil je toch niet missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van Irish Beef!

Waar is Iers rundvlees te koop?